Rozdział I: Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa cele, warunki uczestnictwa, zasady zgłaszania gier, sposób oceny oraz terminy konkursu „Gra Roku”, zwanego dalej „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest „Polskie Towarzystwo Gier Planszowych”, zwane dalej „Organizatorem”.
 3. Informacje na temat Konkursu zamieszczane są na oficjalnej stronie Konkursu pod adresem http://planszowagraroku.pl, zwanej dalej „Stroną WWW Konkursu”.
 4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na Stronie WWW Konkursu, a uroczyste wręczenie nagród laureatom odbędzie się w czasie imprezy wybranej w danym roku przez Organizatora. Informacja o wyborze tej imprezy zostanie ogłoszona na Stronie WWW Konkursu.

Rozdział II: Cel Konkursu Gra Roku

 1. Celem Konkursu jest wyróżnienie i nagrodzenie najciekawszych tytułów oraz inicjatyw związanych z nowoczesnymi grami planszowymi w Polsce.
 2. Równoważnym celem jest promocja idei gier planszowych jako ciekawego sposobu spędzania wolnego czasu w gronie rodziny i przyjaciół, rozwijającego nie tylko intelektualnie, ale również społecznie.

Rozdział III: Definicje

 1. Grą planszowa, dalej zwaną również grą, w rozumieniu niniejszego Regulaminu są, poza grami planszowymi, także niekolekcjonerskie gry karciane lub gry towarzyskie, kierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych.
 2. Do Konkursu mogą być zgłaszane tylko gry wydane w roku poprzedzającym rok, w którym przyznawane są Nagrody.
 3. Za grę przeznaczoną lub skierowaną do młodzieży i dorosłych uznaje się taką, w której minimalny wiek uczestników to 7 lat. W przypadku braku takich ograniczeń nadanych przez Wydawcę lub wątpliwości co do zasadności tych ograniczeń, ostateczną decyzję podejmuje Organizator.
 4. Za grę dla dzieci uznaje się grę, w której minimalny wiek uczestników wynosi 6 lat lub mniej.
 5. Nominacja jest tytułem przyznawanym w tajnym głosowaniu przez Kapitułę Konkursu – na zasadach określonych w Rozdziale IX.
 6. Komitet Organizacyjny wyznaczony jest każdego roku przez Organizatora. Komitet Organizacyjny reprezentuje Organizatora, sprawuje nadzór nad Konkursem oraz koordynuje prace związane z przebiegiem Konkursu, w tym powołanie członków Kapituły Konkursu, ustalenie terminów poszczególnych etapów Konkursu, przeprowadzenie głosowania i wręczeniem nagród. Minimalna liczba członków Komitetu Organizacyjnego to 3 osoby.
 7. Kapituła Konkursu, zwana dalej Kapitułą, to grono ekspertów w dziedzinie gier planszowych, wyznaczonych przez Organizatora w celu przyznawania tytułów „Gra Roku” w poszczególnych kategoriach. Kompetencje Kapituły reguluje Rozdział VII niniejszego Regulaminu.
 8. Przez Wydawcę rozumie się właścicieli Wydawnictwa lub upoważnione przez nich osoby zgłaszających swoje produkty do Konkursu.

Rozdział IV: Warunki uczestnictwa

 1. Każda uczestnicząca w Konkursie gra musi być produkcją samodzielną, zamkniętą, niewymagającą kolekcjonowania oraz innych wersji gry. Na oryginalnym pudełku musi znajdować się nadrukowany opis gry w języku polskim, jednocześnie dopuszcza się pudełka bez opisów w żadnym języku. Wewnątrz pudełka musi znajdować się wykonana przez wydawcę instrukcja gry w języku polskim. W przypadku wydań wielojęzycznych instrukcja w języku polskim nie może edytorsko, ani merytorycznie odbiegać od innych wersji językowych. Wszystkie elementy językowe gry, z wyjątkiem nazw własnych, muszą być przetłumaczone na język polski (nie dotyczy błędów edytorskich).
 2. W przypadku wydań międzynarodowych wydawca musi zagwarantować graczom polskojęzycznym łatwe i czytelne wykorzystanie komponentów niepolskojęzycznych w postaci kart pomocy lub innych form opisu, które muszą znajdować się wewnątrz pudełka i edytorsko nie odbiegać od wykonania innych elementów gry.
 3. Wznowienie, nowa edycja lub nowa wersja gry mogą zostać zakwalifikowane do Konkursu, tylko jeśli zostały wprowadzone zna­czą­ce zmiany w mechanice gry (istotne zmiany w zasadach, zmiana liczby graczy, zmiana liczby i rodzaju komponentów zawartych w grze, ważne zmiany układu planszy lub innych elementów gry).
 4. Ostateczną decyzję w sprawach, o których mówią punkty 1 – 3 podejmuje Komitet Organizacyjny.
 5. Z Konkursu wyłączone są w szczególności:
  • Gry bitewne polegające na tworzeniu armii z kolekcjonowanych figurek;
  • Dodatki do gier wymagające do rozgrywki wersji podstawowej gry lub innych dodatków;
  • Gry wyłącznie jednoosobowe i łamigłówki;
  • Gry promujące spożywanie napojów alkoholowych, narkotyków i innych substancji odurzających (tj. gry, których mechanika opiera się głównie na wykorzystaniu elementów związanych ze spożywaniem albo używaniem powyższych) – na podstawie Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.
  • Gry o tematyce przeznaczonej dla graczy powyżej osiemnastego roku życia, gry erotyczne, tzw. gry „dla dorosłych”.

Rozdział V: Zasady zgłaszania gier do Konkursu

 1. Lista gier biorących udział w Konkursie ustalana jest na podstawie zgłoszenia Wydawcy.
 2. Gry do Konkursu można zgłaszać do wtorku drugiego tygodnia roku, w którym odbywa się konkurs.
 3. Aby przystąpić do Konkursu Wydawca powinien przesłać dokładną nazwę firmy oraz listę zgłaszanych gier spełniających wymagania Regulaminu Konkursu wraz z opisem i materiałem graficznym. Sposób przesyłania zgłoszeń zostanie podany na Stronie WWW Konkursu.
 4. Do każdej kategorii Konkursu Wydawca może zgłosić maksymalnie pięć gier.
 5. Zgłaszane gry powinny być opisane wg wzoru:
  • kategoria Konkursu, do której gra jest zgłaszana;
  • tytuł gry;
  • autor/autorzy gry;
  • ilustrator/grafik;
  • liczba graczy;
  • wiek graczy;
  • orientacyjny czas rozgrywki;
  • opis gry (do 1000 znaków).
 6. Dla każdej zgłaszanej gry Wydawnictwo powinno dołączyć dwa pliki graficzne (format JPG/PNG) – okładkę gry w widoku 2D oraz widok komponentów gry. Pliki te będą wykorzystane w materiałach dotyczących Konkursu. Nie ma możliwości podmiany plików podczas trwania poszczególnych etapów Konkursu.
 7. Informacja o przyjęciu gier do Konkursu zostanie przekazana Wydawcy drogą elektroniczną w dniu rozpoczęcia pierwszego etapu Konkursu.
 8. Przesłanie przez Wydawcę materiałów informacyjnych dotyczących zgłaszanych gier jest równoznaczne z wyrażeniem zgody Wydawcy na ich wykorzystanie w materiałach dotyczących Konkursu, w tym na Stronie WWW Konkursu oraz innych oficjalnych kanałach informacyjnych Organizatora.
 9. Przesłane przez Wydawcę dane dotyczące Firmy oraz zgłaszanych gier, będą zamieszczane w materiałach dotyczących Konkursu bez możliwości ich zmiany.

Rozdział VI: Kategorie Konkursu

 1. Do Konkursu można zgłaszać gry w wymienionych kategoriach:
  • Nagroda Gra Roku – najlepsza gra wydana w danym roku na polskim rynku wybierana spośród wszystkich zgłoszonych gier
  • Nagroda Gra Roku dla Całej Rodziny – gra, która zbliża rodziny i pozwala na zabawę osobom w różnym wieku. Nie wymaga długiego tłumaczenia ani rozkładania, może bardzo dobrze sprawdzić się jako pierwszy tytuł dla osób nieznających nowoczesnych planszówek;
  • Nagroda Gra Roku Zaawansowana – najlepsza gra dla osób zaznajomionych z grami planszowymi, szukających gier wymagających i bardziej skomplikowanych niż te na rodzinne wieczory;
  • Nagroda Gra Roku dla Dzieci – gra przeznaczona dla graczy również poniżej 6 roku życia.
 2. Kapituła Konkursu zgłoszonym grom może przyznać wyróżnienia:
  • Wyróżnienie Najlepsza Gra Tematyczna – najlepsza gra, w której bardzo duży nacisk położony jest na warstwę fabularną / tematyczną. Nagradzane w szczególności jest ponadprzeciętne powiązanie mechaniki z tematyką gry;
  • Wyróżnienie Najlepsza Grafika – gra z najlepszą oprawą graficzną;
  • Wyróżnienie Najlepszy Polski Autor – najlepszy polski autor gry wydanej po polsku;
  • Wyróżnienie Najlepszy Debiut Roku (wydawniczy, autorski).
 3. Organizator i Kapituła mogą przyznać Nagrodę Specjalną im. Michała Gościniaka, dla człowieka, akcji, wydarzenia. Do tej kategorii nie są przyjmowane zgłoszenia od wydawnictw. Nagroda nie musi być przyznana jeżeli Organizator tak zdecyduje.

Rozdział VII: Kapituła Konkursu

 1. Głównym zadaniem Kapituły jest wybór laureatów Nagrody Gra Roku w poszczególnych kategoriach.
 2. Członków Kapituły powołuje każdego roku Organizator spośród ekspertów w dziedzinie gier planszowych.
 3. Skład Kapituły jest jawny i opublikowany na Stronie WWW Konkursu. W szczególności oznacza to zgodę członków Kapituły na publikację swojego imienia, nazwiska oraz fotografii.
 4. Nowi członkowie Kapituły nie mogą być powoływani w czasie trwania głosowania, za który to czas uznaje się okres od rozpoczęcia I etapu do zakończenia III etapu głosowania.
 5. Członek Kapituły nie może być wydawcą ani autorem gry, która została zakwalifikowana do Konkursu w danym roku. Zakaz ten rozciąga się również na osoby spokrewnione lub spowinowacone z autorem lub wydawcą do II stopnia. Powstałe w tej kwestii wątpliwości rozstrzyga Organizator.
 6. Członek Kapituły może w dowolnym momencie zrezygnować z głosowania w danym roku lub z członkostwa w Kapitule.
 7. Kapituła pracuje w trybie tajnym. W przypadku złamania przez członka Kapituły klauzuli tajności lub nieoddania głosu w wyznaczonym terminie, może zostać on wykluczony z Kapituły przez Organizatora.
 8. Szczegółowe dane o głosach mogą być znane jedynie przez Komitet Organizacyjny, który zobowiązuje się do zachowania ich w tajemnicy.
 9. Publicznie mogą zostać udostępnione jedynie ogólne dane statystyczne, niezawierające żadnych danych osobowych członków Kapituły.

Rozdział VIII: Organizacja i koordynacja

 1. Komitet Organizacyjny powoływany jest przez Organizatora na roczną kadencję, która upływa 45 dni kalendarzowych po ogłoszeniu wyników Konkursu.
 2. Konkurs rozstrzygany jest w pierwszej połowie każdego roku. Dokładna data rozpoczęcia i zakończenia Konkursu zostaje podana na Stronie WWW Konkursu przez Organizatora.
 3. W Komitecie Organizacyjnym nie może być wydawcy ani autora gry, która została zakwalifikowana do Konkursu w danym roku. Zakaz ten rozciąga się również na osoby spokrewnione lub spowinowacone z autorem lub wydawcą do II stopnia. Powstałe w tej kwestii wątpliwości rozstrzyga Organizator.
 4. Funkcji członka Komitetu Organizacyjnego i członka Kapituły nie można łączyć.

Rozdział IX: Wyłanianie laureata Nagrody i Nominacji

 1. Wybór laureata Nagrody odbywa się w formie zamkniętego głosowania prowadzonego w trybie tajnym przez Kapitułę.
 2. Jedna gra może być laureatem kilku nagród i wyróżnień.
 3. Głosowanie odbywa się w trzech etapach, opisanych w dalszej części Regulaminu.
 4. W I etapie każdy z członków Kapituły podaje dowolną liczbę tytułów gier planszowych, jakie nominuje do II etapu.
 5. Do II etapu kwalifikują się gry, które zajęły miejsca od 1 do 15 wg liczby głosów. Jeśli liczba takich gier przekracza 20 tytułów, to do II etapu przechodzą gry, które zajęły miejsca od 1 do 10.
 6. W II etapie każdy z członków Kapituły może oddać jeden głos zawierający oceny punktowe od 0 do 5 punktów dla gier zakwalifikowanych do tego etapu. Przydzielając punkty członkowie Kapituły powinni mieć na względzie cele Konkursu. W przypadku braku możliwości oceny danego tytułu ocena punktowa dla niego powinna być pominięta („bez oceny”).
 7. Do III etapu (Nominacji) przechodzi od 1 do 5 gier w każdej kategorii, które otrzymały najlepszą średnią arytmetyczną głosów, przy czym „bez oceny” liczy się jako ocena „2 pkt.”.
 8. Decyzję o liczbie gier, które przechodzą do etapu I i II podejmuje Komitet Organizacyjny.
 9. W III etapie każdy z członków Kapituły zobowiązany jest do oddania jednego głosu w postaci listy wszystkich gier zakwalifikowanych do III etapu w danej kategorii uszeregowanych w kolejności preferencji.
 10. Liczenie głosów podczas wszystkich głosowań Kapituły odbywa się tzw. systemem IRV (instant-runoff voting), to znaczy:
  • najpierw głosy zostają policzone według pierwszego miejsca na kartach do głosowania;
  • jeśli żaden z kandydatów nie uzyskał większości (powyżej 50% głosów), kandydat, który w pierwszym liczeniu otrzymał najmniej głosów, zostaje wyeliminowany, a głosy na niego oddane zostają przyznane pozostałym według drugiego miejsca na kartach głosowania;
  • proces powtarza się, aż do uzyskania przez któregoś z kandydatów większości głosów;
  • w przypadku remisu w którymkolwiek momencie, sprawdzane jest który z kandydatów osiągnął większą liczbę głosów w kolejnych poprzedzających rundach głosowania. W przypadku dalszej niemożliwości rozstrzygnięcia głosowania (takie same wyniki we wszystkich poprzednich rundach) pozostaje remis (stosowany zarówno do eliminacji, jak i do zwycięstwa).
 11. Każdy z członków Kapituły powinien dołożyć starań, aby zapoznać się w jak największym zakresie z każdym ocenianym tytułem.
 12. Przyznanie Nagrody/Wyróżnienia nie wiąże się z żadną gratyfikacją finansową lub jakąkolwiek inną niż prestiżowe wyróżnienie dla wybranego tytułu, jego autora i wydawcy.
 13. W związku z przyznaniem Nagrody/Wyróżnienia Wydawca nagrodzonej gry otrzymuje prawo do posługiwania się tytułem „Gra Roku” wraz z rokiem oraz nazwą kategorii, w której została przyznana Nagroda.
 14. W przypadku zakwalifikowania się do III etapu głosowania Wydawcy zakwalifikowanej gry otrzymują prawo do posługiwania się odpowiednio tytułem „Nagroda Gra Roku – Nominacja” wraz kategorią i rokiem, w którym została przyznana Nagroda.
 15. W przypadku zakwalifikowania się do III etapu głosowania, Wydawcy zakwalifikowanej gry nie otrzymują prawa do posługiwania się odpowiednio tytułem „Wyróżnienie – Nominacja” wraz kategorią i rokiem, w którym została przyznana Nagroda. Wyróżnienie jest przyznawane tylko jednej grze.
 16. Nadzór nad przebiegiem głosowania Kapituły prowadzi Komitet Organizacyjny.
 17. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania Nagród, Nominacji lub Wyróżnień.
 18. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczania produktu do oceny bez uzasadnienia.

Rozdział X: Prawa laureatów, czyli gier nagrodzonych i nominowanych do Konkursu.

 1. Wydawcy i inne powiązane podmioty mają prawo do posługiwania się odpowiednim znakiem Nagrody/Wyróżnienia wraz z kategorią oraz rokiem jej przyznania tylko w zestawieniu z nagrodzonym tytułem i jego dodatkami lub nowymi wersjami, w celu promocji tytułu.
 2. Wydawcy i inne powiązane podmioty mają prawo do posługiwania się odpowiednim znakiem Nominacji do Nagrody wraz z kategorią oraz rokiem jej przyznania tylko w zestawieniu z nagrodzonym tytułem i jego dodatkami lub nowymi wersjami, w celu promocji rzeczonego tytułu.
 3. Znak ogólny Konkursu (bez laurów ani dopisku „Nominacja” lub “Wyróżnienie”) może być używany wyłącznie w publikacjach informujących o Konkursie, bez zestawienia z żadnym konkretnym tytułem i w żadnym wypadku nie może być używany do promocji gry, która nie została nagrodzona lub nominowana do Nagrody.
 4. Wydawcy nagrodzonych i nominowanych gier mają prawo do wzięcia udziału w uroczystym wręczeniu Nagród/Wyróżnień. O terminie i miejscu wręczenia nagród Organizator zobowiązuje się powiadomić Wydawcę minimum 30 dni przed dniem wręczenia Nagrody.
 5. Podczas uroczystego wręczenia Nagrody/Wyróżnienia Wydawca ma prawo do świadczeń promocyjnych, w tym rozstawienia roll-upów. Liczba i gabaryty tego typu świadczeń powinny otrzymać wcześniejszą akceptację Komitetu Organizacyjnego.

Rozdział XI: Harmonogram

 1. Kalendarz
  • październik roku poprzedzającego wręczenie Nagrody – powołanie Komitetu Organizacyjnego,
  • listopad roku poprzedzającego wręczenie Nagrody – powołanie Kapituły,
  • grudzień roku poprzedzającego wręczenie Nagrody – styczeń roku wręczenia Nagrody – zgłoszenia gier przez Wydawców,
  • luty roku wręczenia Nagrody – etap I Konkursu,
  • luty, marzec roku wręczenia Nagrody – etap II Konkursu,
  • marzec, kwiecień roku wręczenia Nagrody – etap III Konkursu,
  • maj roku wręczenia Nagrody – ogłoszenie wyników.
 2. Dokładne terminy poszczególnych punktów regulaminu zostaną opublikowane na Stronie WWW Konkursu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany poszczególnych terminów Konkursu.

Rozdział XII: Odwołania

 1. W terminie 30 dni od daty ogłoszenia laureata Nagrody/Wyróżnienia wszystkim zainteresowanym przysługuje prawo do wniesienia do Organizatora odwołania dotyczącego wyników Konkursu.
 2. Odwołania rozpatruje Komitet Organizacyjny w porozumieniu z Kapitułą w terminie 14 dni od daty jego wpłynięcia.
 3. Ostateczną decyzję w sprawie odwołań podejmuje Organizator.