Rozdział I: Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa cele, warunki uczestnictwa, zasady zgłaszania gier, sposób oceny oraz terminy konkursu „Planszowa Gra Roku”, zwanego dalej „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest „Polskie Towarzystwo Gier Planszowych”, zwane dalej „Organizatorem”.
 3. Informacje na temat Konkursu zamieszczane są na oficjalnej stronie Konkursu pod adresem http://planszowagraroku.pl, zwanej dalej „Stroną WWW Konkursu”.
 4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na Stronie WWW Konkursu, a uroczyste wręczenie nagród laureatom odbędzie się w czasie imprezy wybranej w danym roku przez Organizatora. Informacja o wyborze tej imprezy zostanie ogłoszona na Stronie WWW Konkursu.

Rozdział II: Cel Konkursu

 1. Celem Konkursu jest wyróżnienie i nagrodzenie najciekawszych tytułów oraz inicjatyw związanych z nowoczesnymi wydanymi po polsku grami planszowymi w Polsce.
 2. Równoważnym celem jest promocja idei gier planszowych jako ciekawego sposobu spędzania wolnego czasu w gronie rodziny i przyjaciół, rozwijającego nie tylko intelektualnie, ale również społecznie.

Rozdział III: Definicje

 1. Grą planszowa, dalej zwaną również grą, w rozumieniu niniejszego Regulaminu są, poza grami planszowymi, także niekolekcjonerskie gry karciane, kierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych.
 2. Do Konkursu mogą być zgłaszane tylko gry wydane w roku poprzedzającym rok, w którym przyznawane są Nagrody.
 3. Nominacja jest tytułem przyznawanym w tajnym głosowaniu przez Kapitułę Konkursu – na zasadach określonych w Rozdziale IX.
 4. Komitet Organizacyjny wyznaczony jest każdego roku przez Organizatora. Komitet Organizacyjny reprezentuje Organizatora, sprawuje nadzór nad Konkursem oraz koordynuje prace związane z przebiegiem Konkursu, w tym powołanie członków Kapituły Konkursu, ustalenie terminów poszczególnych etapów Konkursu, przeprowadzenie głosowania i wręczeniem nagród. Minimalna liczba członków Komitetu Organizacyjnego to 3 osoby.
 5. Kapituła Konkursu, zwana dalej Kapitułą, to grono ekspertów w dziedzinie gier planszowych, wyznaczonych przez Organizatora w celu przyznawania nagród i wyróżnień w poszczególnych kategoriach Konkursu. Kompetencje Kapituły reguluje Rozdział VII niniejszego Regulaminu.
 6. Do przyznania tytułu “Gra Roku dla Dzieci” Organizator oddelegowuje wyznaczonych członków Kapituły, będącymi ekspertami w dziedzinie gier dla dzieci lub powołuje w tym celu dodatkowych członków na takich samych zasadach jak pozostałych członków Kapituł. Członkowie Kapituły powołani wyłącznie do przyznania tytułu „Gra Roku dla Dzieci” mogą oddawać głos tylko w tej kategorii.
 7. W dalszej części Regulaminu określenie Kapituła odnosi się zarówno do członków biorących udział we wszystkich głosowaniach jak i tylko do głosowania dotyczącego przyznania nagrody “Gra Roku dla Dzieci”.
 8. Przez Wydawcę rozumie się właścicieli Wydawnictwa lub upoważnione przez nich osoby zgłaszających swoje produkty do Konkursu.

Rozdział IV: Warunki uczestnictwa

 1. Każda uczestnicząca w Konkursie gra, z wyjątkiem tych zgłoszonych do kategorii “Dodatek”, musi być produkcją samodzielną, zamkniętą, niewymagającą kolekcjonowania oraz innych wersji gry. Na oryginalnym pudełku musi znajdować się nadrukowany opis gry w języku polskim, jednocześnie dopuszcza się pudełka bez opisów w żadnym języku. Wewnątrz pudełka musi znajdować się wykonana przez wydawcę instrukcja gry w języku polskim. W przypadku wydań wielojęzycznych instrukcja w języku polskim nie może edytorsko, ani merytorycznie odbiegać od innych wersji językowych. Wszystkie elementy językowe gry, z wyjątkiem nazw własnych i tytułów, muszą być przetłumaczone na język polski (nie dotyczy błędów edytorskich).
 2. Każda gra zgłoszona do kategorii „Dodatek” musi wzbogacać grę, która jest produkcją samodzielną, zamkniętą, niewymagającą kolekcjonowania oraz innych wersji gry.
 3. W przypadku wydań międzynarodowych wydawca musi zagwarantować graczom polskojęzycznym łatwe i czytelne wykorzystanie komponentów niepolskojęzycznych w postaci kart pomocy lub innych form opisu, które muszą znajdować się wewnątrz pudełka i edytorsko nie odbiegać od wykonania innych elementów gry.
 4. Wznowienie, nowa edycja lub nowa wersja gry mogą zostać zakwalifikowane do Konkursu, tylko jeśli zostały wprowadzone zna­czą­ce zmiany w mechanice gry. W trudnych do określenia przypadkach ostateczną decyzję podejmuje Komitet Organizacyjny..
 5. Z Konkursu wyłączone są w szczególności:
  • Gry bitewne polegające na tworzeniu armii z kolekcjonowanych figurek;
  • Gry promujące napoje alkoholowe i substancje psychoaktywne.
  • Gry o tematyce erotycznej, tzw. gry „dla dorosłych” oraz gry wykorzystujące obraźliwe sformułowania lub wulgarne słownictwo nagminnie.
 6. Ostateczną decyzję w sprawach, o których mówią punkty 1 – 5 podejmuje Komitet Organizacyjny.

Rozdział V: Zasady zgłaszania gier do Konkursu

 1. Lista gier biorących udział w Konkursie ustalana jest na podstawie zgłoszenia Wydawcy.
 2. Gry do Konkursu można zgłaszać w terminie wyznaczonym do tego celu przez Komitet Organizacyjny.
 3. Aby przystąpić do Konkursu Wydawca powinien przesłać dokładną nazwę firmy oraz listę zgłoszonych gier spełniających wymagania Regulaminu Konkursu wraz z opisem i materiałami graficznymi. Sposób przesyłania zgłoszeń zostanie podany na Stronie WWW Konkursu.
 4. Wydawca może zgłosić maksymalnie piętnaście gier łącznie do trzech kategorii Konkursu (Gra dla Całej Rodziny, Gra Zaawansowana, Gra dla Dzieci) oraz maksymalnie pięć gier do kategorii “Dodatek”.
 5. Gry zgłoszone w kategorii “Dodatek” walczą jedynie o “Wyróżnienie Najlepszy Dodatek”.
 6. Gra może zostać zgłoszona tylko w jednej kategorii.
 7. Zgłaszane gry powinny być opisane wg wzoru:
  • kategoria Konkursu, do której gra jest zgłaszana spośród: “Gra Roku dla Całej Rodziny“, “Gra Roku Zaawansowana“, “Gra Roku dla Dzieci“, “Wyróżnienie Najlepszy Dodatek“;
  • tytuł gry;
  • autor/autorzy gry;
  • ilustrator/grafik;
  • liczba graczy;
  • wiek graczy;
  • orientacyjny czas rozgrywki;
  • opis gry (do 1000 znaków);
  • informacja, czy jest to debiut autora;
  • informacja, czy jest to tytuł polskiego autora.
 8. Dla każdej zgłaszanej gry Wydawnictwo powinno dołączyć dwa pliki graficzne (format JPG/PNG, minimalna szerokość 1200 px) – okładkę gry w widoku 2D oraz widok komponentów gry. Pliki te będą wykorzystane w materiałach dotyczących Konkursu. Nie ma możliwości podmiany plików podczas trwania poszczególnych etapów Konkursu.
 9. Informacja o przyjęciu gier do Konkursu zostanie przekazana Wydawcy drogą elektroniczną w dniu rozpoczęcia pierwszego etapu Konkursu. O wynikach kolejnych etapów informowani będą tylko Wydawcy gier, które się do nich zakwalifikowały.
 10. Przesłanie przez Wydawcę materiałów informacyjnych dotyczących zgłaszanych gier jest równoznaczne z wyrażeniem zgody Wydawcy na ich wykorzystanie w materiałach dotyczących Konkursu, w tym na Stronie WWW Konkursu oraz innych oficjalnych kanałach informacyjnych Organizatora.
 11. Przesłane przez Wydawcę dane dotyczące firmy oraz zgłaszanych gier, będą zamieszczane w materiałach dotyczących Konkursu bez możliwości ich zmiany.
 12. Udział w Konkursie jest odpłatny. Opłata jest naliczana od zgłoszenia, a nie od liczby zgłoszonych gier i wynosi 100 zł powiększone o podatek VAT.
 13. Po otrzymaniu od Komitetu Organizacyjnego informacji o zakwalifikowaniu się gry do Konkursu, Wydawca jest zobowiązany do dokonania pełnej wpłaty na konto bankowe wskazane przez Komitet Organizacyjny.
 14. Opłata od Wydawcy musi wpłynąć na konto wskazane przez Komitet Organizacyjny w terminie wyznaczonym w informacji o zakwalifikowaniu się gry do Konkursu. W przeciwnym wypadku zgłoszone przez Wydawcę gry zostaną wyeliminowane z Konkursu.

Rozdział VI: Kategorie, nagrody i wyróżnienia Konkursu

 1. Celem Konkursu jest przyznanie nagród w następujących kategoriach:
  • Nagroda główna ”Planszowa Gra Roku” – najlepsza gra wydana w danym roku na polskim rynku wybierana spośród gier, które zakwalifikują się do trzeciego etapu Konkursu.
  • Nagroda “Gra Roku dla Całej Rodziny” – gra, która zbliża rodziny i pozwala na zabawę osobom w różnym wieku. Nie wymaga długiego tłumaczenia ani rozkładania, może bardzo dobrze sprawdzić się jako pierwszy tytuł dla osób nieznających nowoczesnych planszówek;
  • Nagroda ”Gra Roku Zaawansowana” – najlepsza gra dla osób zaznajomionych z grami planszowymi, szukających gier wymagających i bardziej skomplikowanych niż te na rodzinne wieczory;
  • Nagroda ”Gra Roku dla Dzieci” – gra przeznaczona dla najmłodszych graczy, która bawiąc rozwija ich zdolności umysłowe i spostrzegawczość.
 2. Zgłoszonym grom mogą również zostać przyznane wyróżnienia:
  • ”Wyróżnienie Najlepsza Gra Tematyczna” – najlepsza gra, w której bardzo duży nacisk położony jest na warstwę fabularną / tematyczną. Nagradzane w szczególności jest ponadprzeciętne powiązanie mechaniki z tematyką gry;
  • ”Wyróżnienie Gra dla Dwóch Osób” – gry, które bardzo dobrze sprawdzają się jako tytuły dla dwóch osób, bez względu na liczbę graczy podaną na pudełku gry;
  • ”Wyróżnienie Gra Imprezowa” – gry, które są specjalnie dedykowane integracji uczestników takich spotkań lub sprawdzają się jako tego typu gry;
  • ”Wyróżnienie Najlepszy Dodatek” – dodatek do podstawowej wersji gry;
  • ”Wyróżnienie Najlepsza Grafika” – gra z najlepszą oprawą graficzną;
  • ”Wyróżnienie Najlepszy Polski Autor” – najlepszy polski autor gry wydanej po polsku;
  • ”Wyróżnienie Najlepszy Debiut Roku” (wydawniczy, autorski).
 3. Organizator i Kapituła mogą przyznać “Nagrodę Specjalną im. Michała Gościniaka”, dla człowieka, akcji, wydarzenia. Do tej kategorii nie są przyjmowane zgłoszenia od wydawnictw. Nagroda nie musi być przyznana jeżeli Organizator tak zdecyduje. Nominacje do tej nagrody mogą zgłaszać członkowie Kapituły oraz Komitetu Organizacyjnego do czasu rozpoczęcia trzeciego etapu Konkursu. Wraz ze zgłoszeniem należy dołączyć opis działalności wskazanej osoby, akcji, wydarzenia, który może być wykorzystany do celów promocyjnych Konkursu, w szczególności może być on wykorzystany do publikacji na stronie WWW Konkursu w całości lub we fragmentach.

Rozdział VII: Kapituła Konkursu

 1. Zadaniem Kapituły jest wybór laureata tytułu “Planszowa Gra Roku” oraz nagród i wyróżnień Roku w poszczególnych kategoriach określonych w Rozdziale VI niniejszego Regulaminu
 2. Członków Kapituły wyznacza i powołuje każdego roku Komitet Organizacyjny Konkursu.
 3. Członkami Kapituły są eksperci z dziedziny jaką są gry planszowe, w tym autorzy blogów, wideoblogów, podcastów, członkowie zespołów redakcyjnych, wyróżniający się członkowie dedykowanych grom planszowym forów i grup internetowych oraz animatorzy imprez związanych z grami planszowymi.
 4. W przypadku zespołów redakcyjnych lub innych form działalności medialnej, w których składzie jest więcej niż jedna osoba, członkami Kapituły może być więcej ich przedstawicieli, a o ich liczbie decyduje Komitet Organizacyjny na podstawie nadesłanych przez nich informacji o ich dorobku.
 5. Skład Kapituły jest jawny i opublikowany na Stronie WWW Konkursu. W szczególności oznacza to zgodę członków Kapituły na publikację swojego imienia, nazwiska oraz fotografii.
 6. Nowi członkowie Kapituły nie mogą być powoływani w czasie trwania głosowania, za który to czas uznaje się okres od rozpoczęcia I etapu do zakończenia III etapu głosowania.
 7. Członek Kapituły nie może być wydawcą ani autorem gry, która została zakwalifikowana do Konkursu w danym roku. Zakaz ten rozciąga się również na osoby spokrewnione lub spowinowacone z autorem lub wydawcą do II stopnia. Powstałe w tej kwestii wątpliwości rozstrzyga Organizator.
 8. Członek Kapituły może w dowolnym momencie zrezygnować z członkostwa w Kapitule.
 9. Kapituła pracuje w trybie tajnym. W przypadku złamania przez członka Kapituły klauzuli tajności lub nie oddania głosu w wyznaczonym terminie, może zostać on wykluczony z Kapituły przez Organizatora.
 10. Członkowie Kapituły mogą wymieniać się informacjami na temat głosowania i biorących w Konkursie gier tylko pomiędzy sobą.
 11. Członkowie Kapituły mogą ujawnić publicznie swoje i tylko swoje wyniki głosowania bez podawania szczegółów związanych z procedurą liczenia głosów, dopiero po zakończeniu Konkursu, czyli ogłoszeniu laureatów nagród i wyróżnień.
 12. Podczas trwania Konkursu szczegółowe dane o głosach mogą być znane jedynie przez Komitet Organizacyjny, który zobowiązuje się do zachowania ich w tajemnicy.
 13. Komitet Organizacyjny może udostępniać jedynie ogólne dane statystyczne, nie zawierających informacji o głosach oddanych przez poszczególnych członków Kapituły.

Rozdział VIII: Organizacja i koordynacja

 1. Komitet Organizacyjny powoływany jest przez Organizatora na roczną kadencję, która upływa po dwóch miesiącach od ogłoszenia wyników Konkursu.
 2. Konkurs rozstrzygany jest w pierwszej połowie każdego roku. Dokładna data rozpoczęcia i zakończenia Konkursu zostanie podana na Stronie WWW Konkursu przez Organizatora.
 3. W Komitecie Organizacyjnym nie może być wydawcy ani autora gry, która została zakwalifikowana do Konkursu w danym roku. Zakaz ten rozciąga się również na osoby spokrewnione lub spowinowacone z autorem lub wydawcą do II stopnia. Powstałe w tej kwestii wątpliwości rozstrzyga Organizator.
 4. Funkcji członka Komitetu Organizacyjnego i członka Kapituły nie można łączyć.

Rozdział IX: Wyłonienie laureata Nagrody, Nominacji i Wyróżnienia

Wybór laureatów Nagród i Wyróżnień odbywa się w formie zamkniętego głosowania prowadzonego w trybie tajnym przez Kapitułę.

 1. Jedna gra może być laureatem tylko jednej kategorii, przy czym nagroda główna “Planszowa Gra Roku” może być przyznana zarówno grze nagrodzonej w innej kategorii jak i wyróżnionej.
 2. Wyróżnienie może otrzymać gra nagrodzona jak i wyróżniona innym wyróżnieniem.
 3. Głosowanie dotyczące nagród i wyróżnień odbywa się w trzech etapach, opisanych w dalszej części Regulaminu.
 4. W I etapie każdy z członków Kapituły podaje dowolną liczbę tytułów gier planszowych z gier zgłoszonych przez Wydawców jakie nominuje do II etapu.
 5. Do II etapu kwalifikują się gry, które zajęły miejsca od 1 do 15 wg liczby głosów. Jeśli liczba takich gier przekracza 15 tytułów, wówczas Komitet Organizacyjny może zarządzić dodatkowe głosowanie lub zdecydować o innej liczbie gier, które przejdą do II etapu jeżeli nie będzie możliwe wyłonienie dokładnie 15 gier.
 6. W II etapie każdy z członków Kapituły musi uszeregować gry w każdej kategorii w kolejności preferencji. Oddając głos członkowie Kapituły powinni mieć na względzie cele Konkursu. W przypadku braku możliwości oceny danego tytułu, nie powinien być on uszeregowany na liście.
 7. Jeżeli członek Kapituły nie zagrał w przynajmniej połowę zgłoszonych gier (zaokrąglając w dół w przypadku nieparzystej liczby gier w kategorii) jego głos zostanie uznany za nieważny i nie będzie brany pod uwagę podczas liczenia głosów w II etapie.
 8. W II etapie każdy z członków Kapituły może oddać jeden głos dla każdego wyróżnienia, w postaci listy gier uszeregowanych wg kolejności preferencji w danej kategorii. Na listach preferencji mogą znaleźć się wszystkie gry zgłoszone przez Wydawców do Konkursu.
 9. Do III etapu (Nominacji w przypadku Nagród) przechodzi od 1 do 5 gier w każdej kategorii wyłonionych tzw systemem IRV.
 10. W wyjątkowych sytuacjach Komitet Organizacyjny może zmienić liczbę gier, które przechodzą do II i III etapu Konkursu.
 11. W III etapie każdy z członków Kapituły zobowiązany jest do oddania jednego głosu w postaci listy wszystkich gier zakwalifikowanych do III etapu w poszczególnych kategoriach osobno, uszeregowanych w kolejności preferencji zaczynając od najwyżej ocenianej.
 12. Dodatkowo w III etapie każdy członek Kapituły, z wyjątkiem członków powołanych wyłącznie w celu wyłonienia nagrody „Gra Roku dla Dzieci”, zobowiązany jest do oddania głosu w postaci jednej listy wszystkich gier zakwalifikowanych do III etapu, uszeregowanych w kolejności preferencji zaczynając od najwyżej ocenianej. Lista ta obejmuje gry zakwalifikowane do III etapu w kategoriach: Gra Roku dla Całej Rodziny, Gra Roku Zaawansowana, Gra Roku dla Dzieci.”
 13. Liczenie głosów podczas wszystkich (oprócz I etapu) głosowań Kapituły odbywa się tzw. systemem IRV (instant-runoff voting), to znaczy:
  • najpierw głosy zostają policzone według pierwszego miejsca na kartach do głosowania;
  • kandydat, który w pierwszym liczeniu otrzymał najmniej głosów, zostaje wyeliminowany, a głosy zostają ponownie policzone po uwzględnieniu przesunięć na poszczególnych listach preferencji poszczególnych członków Kapituły wynikających z usunięcia z nich wyeliminowanego kandydata;
  • W przypadku głosowania przez Kapitułę w II etapie w kategoriach, eliminowanie kolejnych kandydatów następuje do momentu, aż zostanie tylko 5 kandydatów przechodzących do III etapu.
  • W przypadku głosowania przez Kapitułę w III etapie w kategoriach i Nagrodzie Głównej, eliminowanie kolejnych kandydatów następuje do momentu uzyskania przez któregoś z kandydatów większości głosów;
  • w przypadku remisu w którymkolwiek momencie, sprawdzane jest który z kandydatów osiągnął większą liczbę głosów w kolejnych poprzedzających rundach głosowania. Jeśli kandydaci osiągnęli taki sam wynik we wszystkich poprzednich rundach głosowania, to o kolejności rozstrzyga liczba drugich pozycji na pierwotnych listach preferencji, następnie liczba trzecich, czwartych, itd… W przypadku dalszej niemożliwości rozstrzygnięcia głosowania (taka sama liczba wszystkich pozycji na wszystkich listach preferencji) o pozostawieniu remisu bądź jego rozstrzygnięciu decyduje Komitet Organizacyjny.
 14. Każdy z członków Kapituły powinien dołożyć starań, aby zapoznać się w jak największym zakresie z każdym ocenianym tytułem.
 15. Przyznanie Nagrody/Wyróżnienia nie wiąże się z żadną gratyfikacją finansową lub jakąkolwiek inną niż prestiżowe wyróżnienie dla wybranego tytułu, jego autora i wydawcy.
 16. W związku z przyznaniem nagrody głównej Wydawca nagrodzonej gry otrzymuje prawo do posługiwania się tytułem “Planszowa Gra Roku” wraz z rokiem, w którym przyznana została nagroda.
 17. W związku z przyznaniem nagrody w jednej z trzech kategorii Wydawca nagrodzonej gry otrzymuje prawo do posługiwania się tytułem “Gra Roku” wraz z nazwą danej kategorii (“Gra Roku dla Całej Rodziny”, “Gra Roku Zaawansowana”, “Gra Roku dla Dzieci”) wraz z rokiem, w którym przyznana została nagroda.
 18. W związku z przyznaniem Wyróżnienia Wydawca wyróżnionej gry otrzymuje prawo do posługiwania się tytułem “Gra Roku Wyróżnienie” wraz z nazwą wyróżnienia oraz z rokiem, w którym przyznane zostało wyróżnienie.
 19. “Nagrodę Specjalną im. Michała Gościniaka” przyznawana jest na podstawie wyniku głosowania, który odbywa się na takich samych zasadach jak trzeci etap głosowania.
 20. W przypadku zakwalifikowania się do III etapu głosowania Wydawcy zakwalifikowanej gry otrzymują prawo do posługiwania się odpowiednio tytułem Gra Roku – Nominacja” wraz kategorią i rokiem, w którym została przyznana Nagroda.
 21. W przypadku Nagrody Głównej nie są publikowane listy nominacji do Nagrody, a wydawcy gier nie otrzymają prawa do posługiwania się odpowiednio tytułem Nagroda Główna – Nominacja”. Nagroda Główna jest przyznawane tylko jednej grze.
 22. W przypadku wyróżnień nie są publikowane listy nominacji do wyróżnienia, a wydawcy gier nie otrzymają prawa do posługiwania się odpowiednio tytułem „Wyróżnienie – Nominacja”. Wyróżnienie jest przyznawane tylko jednej grze, ale może być przyznane większej liczbie autorów lub ilustratorów gier jeśli pracowali przy danej grze wspólnie
 23. Nadzór nad przebiegiem głosowania Kapituły prowadzi Komitet Organizacyjny.
 24. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania Nagród (w tym nagrody głównej i specjalnej), Nominacji lub Wyróżnień.
 25. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczania produktu do oceny z innego powodu niż wymienione w regulaminie.

Rozdział X: Prawa laureatów, czyli gier nagrodzonych i nominowanych do Konkursu.

 1. Wydawcy i inne powiązane podmioty mają prawo do posługiwania się odpowiednim znakiem Nagrody/Wyróżnienia wraz z kategorią oraz rokiem jej przyznania tylko w zestawieniu z nagrodzonym tytułem i jego dodatkami lub nowymi wersjami, w celu promocji tytułu.
 2. Wydawcy i inne powiązane podmioty mają prawo do posługiwania się odpowiednim znakiem Nominacji do Nagrody wraz z kategorią oraz rokiem jej przyznania tylko w zestawieniu z nagrodzonym tytułem i jego dodatkami lub nowymi wersjami, w celu promocji tytułu.
 3. Znak ogólny Konkursu (bez laurów ani dopisku „Nominacja” lub “Wyróżnienie”) może być używany wyłącznie w publikacjach informujących o Konkursie, bez zestawienia z żadnym konkretnym tytułem i w żadnym wypadku nie może być używany do promocji gry, która nie została nagrodzona lub nominowana do Nagrody.
 4. Wydawcy nagrodzonych i nominowanych gier mają prawo do wzięcia udziału w uroczystym wręczeniu Nagród/Wyróżnień. O terminie i miejscu wręczenia nagród Organizator zobowiązuje się powiadomić Wydawcę minimum 30 dni przed dniem wręczenia Nagrody.
 5. Podczas uroczystego wręczenia Nagrody/Wyróżnienia Wydawca może uzyskać od Komitetu Organizacyjnego prawo do świadczeń promocyjnych, w tym rozstawienia roll-upów. Liczba i gabaryty tego typu świadczeń powinny otrzymać wcześniejszą akceptację Komitetu Organizacyjnego.

Rozdział XI: Harmonogram

 1. Kalendarz
  • listopad roku poprzedzającego wręczenie Nagrody – powołanie Komitetu Organizacyjnego,
  • grudzień roku poprzedzającego wręczenie Nagrody – powołanie Kapituły,
  • grudzień roku poprzedzającego wręczenie Nagrody – styczeń roku wręczenia Nagrody – zgłoszenia gier przez Wydawców,
  • luty roku wręczenia Nagrody – etap I Konkursu,
  • luty, marzec roku wręczenia Nagrody – etap II Konkursu,
  • marzec, kwiecień roku wręczenia Nagrody – etap III Konkursu,
  • kwiecień roku wręczenia Nagrody – ogłoszenie wyników.
 2. Dokładne terminy poszczególnych punktów regulaminu zostaną opublikowane na Stronie WWW Konkursu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany poszczególnych terminów Konkursu.

Rozdział XII: Odwołania

 1. W terminie 30 dni od daty ogłoszenia laureata Nagrody/Wyróżnienia wszystkim zainteresowanym przysługuje prawo do wniesienia do Organizatora odwołania dotyczącego wyników Konkursu.
 2. Odwołania rozpatruje Komitet Organizacyjny w porozumieniu z Kapitułą w terminie 14 dni od daty jego wpłynięcia.
 3. Ostateczną decyzję w sprawie odwołań podejmuje Organizator.