§ I: Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa cele, warunki uczestnictwa, zasady zgłaszania gier, sposób oceny oraz harmonogram konkursu „Planszowa Gra Roku”, zwanego dalej „Konkursem”.
 2. Informacje na temat Konkursu zamieszczane są na oficjalnej stronie Konkursu pod adresem https://planszowagraroku.pl, zwanej dalej „Stroną WWW Konkursu”.
 3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na Stronie WWW Konkursu.
 4. Forma ogłoszenia wyników oraz sposób wręczenia nagród zostanie wybrany przez Komitet Organizacyjny i ogłoszony na stronie WWW Konkursu nie później niż przed zakończeniem III etapu Konkursu.

§ II: Cel Konkursu

 1. Celem Konkursu jest wskazywanie najlepszych gier planszowych i karcianych oraz nagrodzenie takich tytułów i inicjatyw związanych z wydanymi w Polsce nowoczesnymi grami planszowymi, jako atrakcyjnej formy spędzania wolnego czasu w gronie rodziny i przyjaciół, rozwijającą nie tylko intelektualnie, ale również społecznie.

§ III: Definicje

 1. Grą planszową, dalej zwaną również grą, w rozumieniu niniejszego Regulaminu są, poza grami planszowymi, także niekolekcjonerskie gry karciane.
 2. Do Konkursu mogą być zgłaszane gry wydane od 1 maja roku poprzedzającego rok, w którym przyznawane są nagrody do 30 kwietnia roku, w którym przyznawane są nagrody włącznie.
 3. Wyboru gier planszowych na każdym etapie Konkursu dokonuje Kapituła Konkursu (dalej: Kapituła).
 4. Kapituła to grono ekspertów w dziedzinie gier planszowych, wyznaczonych przez Komitet Organizacyjny w celu przyznawania nagród w poszczególnych kategoriach Konkursu. Kompetencje Kapituły reguluje Rozdział VII niniejszego Regulaminu.
 5. Do przyznania nagrody „Gra Roku dla Dzieci” Komitet Organizacyjny oddelegowuje wyznaczonych członków Kapituły, będącymi ekspertami w dziedzinie gier dla dzieci lub powołuje w tym celu dodatkowych członków na takich samych zasadach jak innych członków Kapituły przyznających pozostałe nagrody. Członkowie Kapituły powołani wyłącznie do przyznania nagrody „Gra Roku dla Dzieci” mogą oddawać głos tylko w tej kategorii.
 6. W dalszej części Regulaminu określenie Kapituła odnosi się zarówno do członków biorących udział we wszystkich głosowaniach jak i tylko do głosowania dotyczącego przyznania nagrody „Gra Roku dla Dzieci”.
 7. Nominacja jest tytułem przyznawanym w tajnym głosowaniu przez Kapitułę – na zasadach określonych w Rozdziale IX niniejszego Regulaminu.
 8. Komitet Organizacyjny sprawuje nadzór nad Konkursem oraz koordynuje prace związane z przebiegiem Konkursu, w tym powołanie członków Kapituły, ustalenie terminów poszczególnych etapów Konkursu, przeprowadzenie głosowania i wręczeniem nagród. Minimalna liczba członków Komitetu Organizacyjnego to 3 osoby.
 9. W Konkursie biorą udział gry planszowe zgłoszone przez Wydawców.
 10. Przez Wydawcę rozumie się właścicieli Wydawnictwa lub upoważnione przez nich osoby zgłaszających swoje produkty do Konkursu.

§ IV: Warunki uczestnictwa

 1. Każda uczestnicząca w Konkursie gra musi być produkcją samodzielną, zamkniętą, niewymagającą kolekcjonowania oraz innych wersji gry.
 2. Uczestniczące w Konkursie gry muszą być dostępne w sprzedaży sklepowej lub dostarczone do wspierających w ramach kampanii finansowanej społecznościowo („crowdfunding”), przy czym nie mogą to być gry wykonywane tylko na zamówienie.
 3. Na oryginalnym pudełku musi znajdować się opis gry w języku polskim, jednocześnie dopuszcza się pudełka bez opisów w żadnym języku, obcojęzyczne nazwy własne lub oryginalne, niepolskie tytuły, które muszą być zachowane w ramach postanowień licencyjnych.
 4. Wewnątrz pudełka musi znajdować się instrukcja gry w języku polskim, która jest integralną częścią wydania. W przypadku wydań wielojęzycznych instrukcja w języku polskim nie może edytorsko, ani merytorycznie odbiegać od innych wersji językowych.
 5. Wszystkie elementy językowe gry, z wyjątkiem nazw własnych oraz tytułów wymienionych w punkcie IV.2, muszą być przetłumaczone na język polski (nie dotyczy błędów edytorskich).
 6. W przypadku wydań międzynarodowych wydawca musi zagwarantować graczom polskojęzycznym łatwe i czytelne wykorzystanie komponentów niepolskojęzycznych w postaci kart pomocy lub innych form opisu, które muszą znajdować się wewnątrz pudełka i edytorsko nie odbiegać od wykonania innych elementów gry.
 7. Wznowienie, nowa edycja lub nowa wersja gry mogą zostać zakwalifikowane do Konkursu przez Komitet Organizacyjny wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach, po zasięgnięciu opinii członków Kapituły.
 8. Z Konkursu wyłączone są w szczególności:
  • gry bitewne polegające na tworzeniu armii z kolekcjonowanych figurek;
  • gry promujące napoje alkoholowe i substancje psychoaktywne;
  • gry promujące hazard;
  • gry o tematyce erotycznej, tzw. gry „dla dorosłych”
  • wykorzystujące obraźliwe sformułowania lub wulgarne słownictwo nagminnie.
 9. Ostateczną decyzję w sprawach, o których mówią punkty 1 – 8 – w szczególności w przypadku wątpliwości dotyczących interpretacji poszczególnych zapisów Regulaminu – podejmuje Komitet Organizacyjny.

§ V: Zasady zgłaszania gier do Konkursu

 1. Lista gier biorących udział w Konkursie ustalana jest na podstawie zgłoszenia Wydawców.
 2. Gry do Konkursu można zgłaszać w terminie wyznaczonym do tego celu przez Komitet Organizacyjny.
 3. Aby przystąpić do Konkursu Wydawca powinien przesłać dokładną nazwę firmy oraz listę zgłoszonych gier spełniających wymagania Regulaminu Konkursu wraz z opisem gier i materiałami graficznymi do nich. Sposób przesyłania zgłoszeń zostanie podany na Stronie WWW Konkursu.
 4. Wydawca może zgłosić do Konkursu maksymalnie 10 gier. Każda gra może być zgłoszona do dowolnej liczby kategorii Konkursu (pkt. VI.1.a – VI.1.g. Regulaminu), z wyłączeniem czterech kategorii: Dla Dzieci, Rodzinna, Średniozaawansowana, Ekspercka, do których gry zgłaszane są rozłącznie.
 5. Gra może zostać zgłoszona do kilku kategorii (z wyłączeniem sytuacji opisanych w pkt. 4).
 6. Zgłaszane gry powinny być przydzielone do odpowiedniej kategorii oraz opisane wg wzoru:
  • tytuł gry;
  • autor/autorzy gry;
  • ilustrator/grafik;
  • liczba graczy;
  • wiek graczy;
  • orientacyjny czas rozgrywki;
  • opis gry (do 1000 znaków);
  • informacja, czy jest to tytuł polskiego autora.
 7. Dla każdej zgłaszanej gry Wydawnictwo powinno dołączyć następujące pliki graficzne (format JPG/PNG/PDF, minimalna szerokość 1200 px) – widok komponentów gry oraz plik produkcyjny pudełka z wykrojnikiem i bez wykrojnika (okładka gry w widoku 2D), bez jakości produkcyjnej, na potrzeby jednolitej wizualizacji 3D. Pliki te będą wykorzystane w materiałach dotyczących Konkursu. Nie ma możliwości podmiany plików podczas trwania poszczególnych etapów Konkursu.
 8. Informacja o przyjęciu gier do Konkursu zostanie przekazana Wydawcy drogą elektroniczną. O wynikach etapów Konkursu informowani będą tylko Wydawcy gier, które brały udział w poszczególnych etapach.
 9. Ostateczną i wiążącą formą zgłoszenia gry do Konkursu przez Wydawcę jest zgłoszenie gry do odpowiedniej kategorii w aplikacji udostępnianej przez Komitet Organizacyjny.
 10. Przesłanie przez Wydawcę materiałów informacyjnych dotyczących zgłaszanych gier jest równoznaczne z wyrażeniem zgody Wydawcy na ich wykorzystanie w materiałach dotyczących Konkursu, w tym na Stronie WWW Konkursu oraz poprzez inne kanały informacyjne Konkursu.
 11. Przesłane przez Wydawcę dane dotyczące firmy oraz zgłaszanych gier, będą zamieszczane w materiałach dotyczących Konkursu bez możliwości ich zmiany w trakcie trwania Konkursu.
 12. Udział w Konkursie jest odpłatny. Opłata jest naliczana od zgłoszenia i wynosi 200 zł netto powiększone o podatek VAT. W ramach opłaty zgłoszeniowej Wydawca może zgłosić jedną lub dwie gry. Za każdą grę ponad limit dwóch gier Wydawca uiszcza opłatę w wysokości 100 złotych netto.
 13. Po otrzymaniu od Komitetu Organizacyjnego informacji o zakwalifikowaniu gry do Konkursu, Wydawca jest zobowiązany do dokonania pełnej wpłaty na konto bankowe wskazane przez Komitet Organizacyjny.
 14. Opłata od Wydawcy musi wpłynąć na konto wskazane przez Komitet Organizacyjny w terminie wyznaczonym w informacji o zakwalifikowaniu się gry do Konkursu. W przeciwnym wypadku zgłoszone przez Wydawcę gry zostaną wyeliminowane z Konkursu.
 15. W przypadku, gdy do jednej z kategorii zostanie zgłoszone mniej niż 8 gier, Komitet Organizacyjny może podjąć decyzję o nie wybieraniu Gry Roku w danej kategorii. W takiej sytuacji Komitet Organizacyjny powiadomi o tym Wydawców oraz w razie potrzeby zredukuje opłatę za udział w Konkursie.

§ VI: Kategorie Nagród

 1. W ramach Konkursu przyznawane są nagrody w następujących kategoriach:
  • „Gra Roku dla Dzieci” – gra przeznaczona dla najmłodszych graczy, która bawiąc rozwija ich zdolności umysłowe i spostrzegawczość. Gry w tej kategorii muszą mieć dolną granicę wieku graczy określoną na poniżej 8. roku życia.
  • „Gra Roku Rodzinna” – najlepsza gra, która zbliża rodziny i pozwala na wspólną zabawę osobom w różnym wieku. Może sprawdzić się jako pierwszy tytuł dla osób nieznających nowoczesnych planszówek.
  • „Gra Roku Średniozaawansowana” – najlepsza gra dla osób, które już zagrały w kilka tytułów i szukają dodatkowych wyzwań, ale które grają zarówno z osobami początkującymi, jak i osobami zaawansowanymi.
  • „Gra Roku Ekspercka” – najlepsza gra dla osób zaznajomionych z grami planszowymi, szukających gier wymagających i bardziej skomplikowanych. Gry w tej kategorii muszą mieć deklarowaną dolną granicę wieku graczy 12 lat lub wyżej.
  •  „Gra Roku Tematyczna” – najlepsza gra, w której bardzo duży nacisk położony jest na warstwę fabularną i/lub tematykę gry (nagradzane w szczególności jest ponadprzeciętne powiązanie mechaniki z tematyką gry).
  • „Gra Roku dla Dwóch Osób” – najlepsza gra, której głównym trybem gry wskazanym w instrukcji jest tryb dwuosobowy.
  • „Gra Roku Imprezowa” – najlepsza gra przeznaczona dla większej liczby osób, mająca proste, przejrzyste zasady.
  • „Najładniejsza Gra Roku” – gra, której komponenty i/lub okładka wyróżniają ją pozytywnie od strony wizualnej.
  • „Gra Roku Autor” – najlepszy polski autor.
 2. Komitet udostępni członkom Kapituły, Wydawcom i innym interesariuszom Konkursu dodatkowe wskazówki dotyczące cech, jakie powinny spełniać gry w poszczególnych kategoriach. Wskazówki te nie są wiążące, a jedynie służą jako informacja uzupełniająca przy rozstrzyganiu wątpliwości na temat zakwalifikowania gry do konkretnej kategorii.
 3. Kapituła może przyznać „Nagrodę Specjalną im. Michała Gościniaka” (dalej: Nagroda Specjalna). Jest ona wyrazem wdzięczności środowiska planszówkowego i sposobem na docenienie dobrowolnej pracy na jego rzecz. Nagroda Specjalna przyznawana jest za bezinteresowne działania na rzecz społeczności graczy w Polsce, przyczyniające się do jego rozwoju. Mogą nią zostać uhonorowane osoby, akcje lub wydarzenia.
 4. Kandydatury do Nagrody Specjalnej mogą zgłaszać członkowie Kapituły, Komitet Organizacyjny oraz inne osoby lub instytucje.
 5. Do Nagrody Specjalnej mogą być zgłaszane kandydatury z poprzednich edycji Konkursu, które nie zostały uhonorowane tą nagrodą.
 6. Kandydatury do Nagrody Specjalnej należy zgłaszać do Komitetu Organizacyjnego najpóźniej do czasu rozpoczęcia trzeciego etapu Konkursu.
 7. Do zgłoszenia do Nagrody Specjalnej należy dołączyć opis (do 2000 znaków ze spacjami) działalności wskazanej osoby, akcji, wydarzenia.
 8. Dołączony do zgłoszenia do Nagrody Specjalnej opis może być wykorzystany do przeprowadzenia Konkursu oraz do publikacji na stronie WWW Konkursu w całości lub we fragmentach.
 9. Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo niezaakceptowania kandydatury do Nagrody Specjalnej. O przyczynach niezaakceptowania kandydatury Komitet Organizacyjny informuje osobę zgłaszającą tę kandydaturę.
 10. Kandydatury do Nagrody Specjalnej nie będą podawane do wiadomości jakichkolwiek osób spoza Komitetu Organizacyjnego i Kapituły, w tym nie będą publikowane na stronie WWW Konkursu.
 11. Do Nagrody Specjalnej mogą być zgłoszeni członkowie Kapituły, ale nie będą oni brać udziału w dyskusjach i głosowaniach związanych z jej przyznaniem. Jednocześnie członkowie ci dalej mogą brać udział w pozostałych pracach i głosowaniach Kapituły.
 12. Głosowanie nad przyznaniem Nagrody Specjalnej odbywa się w analogicznym trybie, jak głosowania nad wyborem gier w poszczególnych kategoriach.
 13. Po dokonaniu przez Kapitułę nominacji do Nagrody Specjalnej Komitet Organizacyjny przekazuje informację o zamiarze uhonorowania danej osobie albo organizatorom akcji lub wydarzenia. Osobom tym przysługuje prawo odmowy przyjęcia nagrody specjalnej.
 14. Za moment przyznania Nagrody Specjalnej uznaje się publiczne ogłoszenie przez Komitet Organizacyjny lub w jego imieniu laureata tej nagrody.
 15. W danej edycji Konkursu mogą nie zostać przyznane nagrody w kategoriach „Najładniejsza Gra Roku”, „Gra Roku Autor” (vide § IX pkt 14 Regulaminu) oraz „Nagroda Specjalna im. Michała Gościniaka”

§ VII: Kapituła Konkursu

 1. Zadaniem Kapituły jest wybór laureata nagrody „Planszowa Gra Roku” oraz pozostałych nagród w poszczególnych kategoriach określonych w Rozdziale VI niniejszego Regulaminu.
 2. Członków Kapituły wyznacza i powołuje każdego roku Komitet Organizacyjny Konkursu.
 3. Członkami Kapituły są eksperci z dziedziny jaką są gry planszowe, w tym autorzy blogów, wideoblogów, podcastów, członkowie zespołów redakcyjnych, wyróżniający się członkowie dedykowanych grom planszowym forów i grup internetowych oraz animatorzy imprez związanych z grami planszowymi, a także inne osoby zaangażowane w prace środowiska.
 4. W przypadku zespołów redakcyjnych lub innych form działalności medialnej, w których składzie jest więcej niż jedna osoba, członkami Kapituły może być więcej ich przedstawicieli, a o dokładnej liczbie decyduje Komitet Organizacyjny na podstawie nadesłanych przez nich informacji o ich dorobku.
 5. Skład Kapituły jest jawny i opublikowany na Stronie WWW Konkursu. W szczególności oznacza to zgodę członków Kapituły na publikację swojego imienia, nazwiska oraz fotografii.
 6. Nowi członkowie Kapituły nie mogą być powoływani w czasie trwania głosowania, za który to czas uznaje się okres od rozpoczęcia I etapu do zakończenia III etapu głosowania.
 7. Członek Kapituły nie może być Wydawcą ani autorem gry, która została zakwalifikowana do Konkursu, a także nie może być związany z Wydawcą lub autorem gry stosunkiem podległości służbowej czy faktycznej. Zakaz ten rozciąga się również na osoby spokrewnione lub spowinowacone z autorem lub Wydawcą do II stopnia. Powstałe w tej kwestii wątpliwości rozstrzyga Komitet Organizacyjny.
 8. Członek Kapituły może w dowolnym momencie zrezygnować z członkostwa w Kapitule.
 9. Kapituła pracuje w trybie tajnym. W przypadku złamania przez członka Kapituły klauzuli tajności lub nie oddania głosu w wyznaczonym terminie, może zostać on wykluczony z Kapituły przez Komitet Organizacyjny w czasie trwania Konkursu.
 10. Członkowie Kapituły mogą:
  • wymieniać się szczegółowymi informacjami na temat głosowania tylko pomiędzy sobą;
  • dzielić się w mediach swoimi opiniami na temat tytułów biorących udział w Konkursie w celach informacyjnych i/lub promujących Konkurs;
  • ujawnić publicznie swoje i tylko swoje wyniki głosowania bez podawania szczegółów związanych z procedurą liczenia głosów, dopiero po zakończeniu Konkursu, czyli ogłoszeniu laureatów nagród.
 11. Podczas trwania Konkursu szczegółowe dane o głosach mogą być znane jedynie przez Komitet Organizacyjny, który zobowiązuje się do zachowania ich w tajemnicy.
 12. Komitet Organizacyjny może udostępnić Kapitule po zakończeniu Konkursu jedynie ogólne dane statystyczne, nie zawierające informacji o głosach oddanych przez poszczególnych członków Kapituły.
 13. Osoba potwierdzając chęć uczestnictwa w Konkursie jako członek Kapituły, potwierdza, że zapoznała się i akceptuje wszystkie postanowienia zawarte w Regulaminie Konkursu.

§ VIII: Organizacja i koordynacja

 1. Konkurs przeprowadzany jest według ustalonego Harmonogramu, który określa daty rozpoczęcia i zakończenia samego Konkurs jak i poszczególnych jego etapów. Harmonogram jest ustalany przez Komitet Organizacyjny i zostanie podany na Stronie WWW Konkursu.
 2. W Komitecie Organizacyjnym nie może być wydawcy ani autora gry, która została zakwalifikowana do Konkursu w danym roku. Zapisy § VII pkt 7 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
 3. Funkcje członka Komitetu Organizacyjnego i członka Kapituły można łączyć.

§ IX: Wyłonienie laureatów nagród i nominacji

 1. Wybór laureatów Nagród odbywa się w formie zamkniętego głosowania prowadzonego w trybie tajnym przez Kapitułę.
 2. Głosowanie dotyczące Nagród odbywa się w trzech etapach, opisanych w dalszej części Regulaminu.
 3. W I etapie każdy z członków Kapituły musi uszeregować zgłoszone gry w kategoriach określonych w punktach VI.1.a – VI.1.f Regulaminu w kolejności preferencji. Oddając głos członkowie Kapituły powinni mieć na względzie cele Konkursu. W przypadku niezagrania przez członka Kapituły w dany tytuł, nie powinien być on uszeregowany na liście, za wyjątkiem kategorii „Najładniejsza Gra Roku”, w której można ocenić gry bez potrzeby zagrania w nie.
 4. Do II etapu może zostać zakwalifikowana gra, która została uszeregowana przez przynajmniej 5 członków Kapituły na ich listach (przynajmniej 5 członków Kapituły musiało w nią zagrać i uszeregować na swojej liście).
 5. Każdej grze zostanie przydzielona ocena punktowa (zwana również „OP”), za pomocą poniższej autorskiej metody o nazwie „procent pokonanych przeciwników”:
  • dla każdej rozpatrywanej gry zostanie ustalona łączna liczba pozycji, które zostały uszeregowane niżej od rozpatrywanej gry na tych listach preferencji, na których rozpatrywana gra się znajduje (a zatem z wykluczeniem tych list preferencji, na których rozpatrywana gra nie figuruje) – określana dalej jako „Liczba Pozycji Sklasyfikowanych Niżej” lub „LPSN”;
  • dla każdej rozpatrywanej gry zostanie ustalona łączna liczba pozycji, które zostały uszeregowane wyżej od rozpatrywanej gry na tych listach preferencji, na których rozpatrywana gra się znajduje (a zatem z wykluczeniem tych list preferencji, na których rozpatrywana gra nie figuruje) – określana dalej jako „Liczba Pozycji Sklasyfikowanych Wyżej” lub „LPSW”;
  • ocena punktowa każdej gry jest stosunkiem Liczby Pozycji Sklasyfikowanych Niżej do sumy Liczb Pozycji Sklasyfikowanych Niżej oraz Wyżej, a zatem jest wynikiem następującego równania: OP = LPSN / (LPSN+LPSW)
 6. Do II etapu kwalifikują się gry, które zajęły miejsca od 1 do 10 wg przydzielonej oceny punktowej. Jeśli liczba takich gier przekracza 10 tytułów, wówczas Komitet Organizacyjny może zarządzić dodatkowe głosowanie lub zdecydować o innej liczbie gier, które przejdą do II etapu jeżeli nie będzie możliwe wyłonienie dokładnie 10 gier.
 7. W II etapie każdy z członków Kapituły musi uszeregować gry w każdej kategorii w kolejności preferencji, zaczynając od najwyżej ocenianej. Oddając głos członkowie Kapituły powinni mieć na względzie cele Konkursu. W przypadku braku możliwości oceny danego tytułu, nie powinien być on uszeregowany na liście.
 8. Jeżeli członek Kapituły nie zagrał w przynajmniej połowę gier zakwalifikowanych do II etapu (zaokrąglając w dół w przypadku nieparzystej liczby gier w kategorii) jego głos zostanie uznany za nieważny i nie będzie brany pod uwagę podczas liczenia głosów w II etapie.
 9. W II etapie odbywa się również głosowanie w kategoriach określonych w pkt. VI.1.h – VI.1.i („Najładniejsza Gra Roku” oraz „Gra Roku Autor”). W tym głosowaniu uczestniczą wszystkie gry zgłoszone przez Wydawców. Zwycięzca w tych kategoriach zostanie wyłoniony tzw. systemem IRV. Głosowanie w tych kategoriach odbywa się tylko w II etapie (tzn. od razu zostaje wyłoniony zwycięzca bez określania nominacji)
 10. Do III etapu (nominacji) przechodzi od 1 do 3 gier w każdej kategorii określonych w VI.1.a – VI.1.g Regulaminu, wyłonionych tzw. systemem IRV.
 11. W wyjątkowych sytuacjach Komitet Organizacyjny może zmienić liczbę gier, które przechodzą do II i III etapu Konkursu.
 12. W III etapie każdy z członków Kapituły zobowiązany jest do oddania jednego głosu w postaci listy wszystkich gier zakwalifikowanych do III etapu w poszczególnych kategoriach osobno, w które zagrał, uszeregowanych w kolejności preferencji zaczynając od najwyżej ocenianej.
 13. Liczenie głosów podczas wszystkich (oprócz I etapu) głosowań Kapituły odbywa się tzw. systemem IRV (instant-runoff voting), to znaczy:
  • najpierw głosy zostają policzone według pierwszego miejsca na kartach do głosowania;
  • kandydat, który w pierwszym liczeniu otrzymał najmniej głosów, zostaje wyeliminowany, a głosy zostają ponownie policzone po uwzględnieniu przesunięć na poszczególnych listach preferencji poszczególnych członków Kapituły wynikających z usunięcia z nich wyeliminowanego kandydata;
  • W przypadku głosowania przez Kapitułę w II etapie w kategoriach, eliminowanie kolejnych kandydatów następuje do momentu, aż zostanie tylko 3 kandydatów przechodzących do III etapu;
  • W przypadku głosowania przez Kapitułę w III etapie w kategoriach, eliminowanie kolejnych kandydatów następuje do momentu uzyskania przez któregoś z kandydatów większości głosów;
  • W przypadku remisu w którymkolwiek momencie, sprawdzane jest, który z kandydatów pierwotnie osiągnął większą liczbę pierwszych miejsc na kartach do głosowania (został wybrany przez większą liczbę członków Kapituły jako najlepsza gra w danej kategorii). Jeśli kandydaci osiągnęli taką samą liczbę pierwszych pozycji na pierwotnych listach preferencji, to o kolejności rozstrzyga liczba drugich pozycji na pierwotnych listach preferencji, następnie liczba trzecich, czwartych, itd. W przypadku dalszej niemożliwości rozstrzygnięcia głosowania (taka sama liczba wszystkich pozycji na wszystkich listach preferencji) o pozostawieniu remisu bądź jego rozstrzygnięciu decyduje Komitet Organizacyjny.
 14. W przypadku kategorii „Najładniejsza Gra Roku” oraz „Gra Roku Autor”, gdy członek Kapituły uzna, że żadna gra nie zasługuje na zwycięstwo w danej kategorii, może zamiast przygotowywać listy preferencji zadecydować i wybrać opcję „Nie przyznaję głosu”. W przypadku gdy opcja ta otrzyma 50% głosów w którymkolwiek momencie głosowania w danej kategorii, to uznaje się, że nagroda w danej kategorii nie zostaje przyznana.
 15. Każdy z członków Kapituły powinien dołożyć starań, aby zapoznać się w jak największym zakresie z każdym ocenianym tytułem.
 16. Przyznanie nagrody nie wiąże się z żadną gratyfikacją finansową lub jakąkolwiek inną niż prestiżowe wyróżnienie dla wybranego tytułu, jego autora i wydawcy.
 17. W związku z przyznaniem nagrody w jednej z kategorii Wydawca nagrodzonej gry otrzymuje prawo do posługiwania się tytułem „Gra Roku” wraz z nazwą danej kategorii oraz rokiem, w którym przyznana została nagroda.
 18. W przypadku zakwalifikowania się do III etapu głosowania w jednej z kategorii określonych w VI.1.a – VI.1.f, Wydawcy zakwalifikowanej gry otrzymują prawo do posługiwania się odpowiednio tytułem „Gra Roku – Nominacja” wraz kategorią i rokiem, w którym została przyznana nagroda.
 19. W kategoriach określonych w pkt. VI.1.h – VI.1.i („Najładniejsza Gra Roku” oraz „Gra Roku Autor”) nie są publikowane listy nominacji do tych kategorii, a Wydawcy gier nie otrzymają prawa do posługiwania się odpowiednio tytułem „Gra Roku – Nominacja” w tych kategoriach.
 20. Forma głosowania związanego z ustaleniem laureata „Nagrody Specjalnej im. Michała Gościniaka” ustalana jest w wyniku wewnętrznej dyskusji członków Komitetu Organizacyjnego oraz Kapituły.
 21. Nadzór nad przebiegiem głosowań Kapituły prowadzi Komitet Organizacyjny.
 22. Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo do niedopuszczania gry planszowej do Konkursu z innego powodu niż wymienione w Regulaminie. O powodzie niedopuszczenia gry planszowej do Konkursu informowany jest Wydawca zgłaszający grę. Wydawca może w miejsce gry niedopuszczonej do Konkursu zgłosić inną grę.

§ X: Prawa laureatów nagród oraz nominacji.

 1. Wydawcy i inne podmioty w celu promocji tytułu mają prawo do posługiwania się odpowiednim znakiem nagrody, nominacji do nagrody wraz z kategorią oraz rokiem jej przyznania tylko w zestawieniu z nagrodzonym tytułem i jego dodatkami oraz z nowymi wersjami lub dodrukami, które nie wprowadzają zna­czą­cych zmian np. w mechanice gry.
 2. W przypadku nagrody „Najładniejsza Gra Roku” znak Konkursu wraz rokiem jej przyznania może być używany w celu promocji tytułu tylko w połączeniu z wersją gry, która była nagrodzona oraz z nową wersją lub dodrukiem, które nie wprowadzają istotnych zmian wydawniczych.
 3. Znaki Konkursu mogą być używane wyłącznie w publikacjach informujących o Konkursie i w żadnym wypadku nie mogą być używane do promocji gry, która nie została nagrodzona lub nominowana do nagrody.
 4. Wydawcy nagrodzonych i nominowanych gier mają prawo do wzięcia udziału w uroczystym wręczeniu Nagród. O terminie i miejscu wręczenia nagród Komitet Organizacyjny zobowiązuje się powiadomić Wydawcę minimum 14 dni przed dniem wręczenia nagrody.
 5. Podczas uroczystego wręczenia nagrody Wydawca może uzyskać od Komitetu Organizacyjnego prawo do świadczeń promocyjnych, w tym rozstawienia roll-upów. Liczba i gabaryty tego typu świadczeń powinny otrzymać wcześniejszą akceptację Komitetu Organizacyjnego.

§ XI: Harmonogram na rok 2023

 1. Kalendarz:
  • marzec 2023 r. – powołanie Komitetu Organizacyjnego,
  • maj 2023 r. – powołanie Kapituł,
  • 1 – 31 maja 2023 r. – zgłoszenia gier przez Wydawców oraz weryfikacja gier,
  • 1 czerwca – 10 sierpnia 2023 r. – I etap Konkursu,
  • 11 sierpnia – 16 września 2023 r. II etap Konkursu,
  • 17 września – 4 października 2023 r. – III etap Konkursu,
  • 27 października 2023 r. – ogłoszenie wyników.
 2. Dokładne terminy poszczególnych punktów Regulaminu będą publikowane na Stronie WWW Konkursu.
 3. Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo do zmiany poszczególnych terminów Konkursu.

§ XII: Odwołania

 1. W terminie 30 dni od daty ogłoszenia laureatów Nagród wszystkim zainteresowanym przysługuje prawo do wniesienia do Komitetu Organizacyjnego odwołania dotyczącego wyników Konkursu.
 2. Odwołania rozpatruje Komitet Organizacyjny w porozumieniu z Kapitułą w terminie 14 dni od daty jego wpłynięcia.
 3. Ostateczną decyzję w sprawie odwołań podejmuje Komitet Organizacyjny.