§ I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin “Gra Roku Graczy” określa zasady przeprowadzenia Plebiscytu, którego celem jest wyłonienie zwycięzców w kategorii “Gra Roku Graczy” w ramach konkursu „Planszowa Gra Roku 2021”, zwanego dalej „Konkursem”.
 2. Organizatorem Plebiscytu jest Komitet Organizacyjny Konkursu.
 3. Informacje na temat Plebiscytu zamieszczane są na stronie Konkursu pod adresem https://planszowagraroku.pl, zwanej dalej „Stroną WWW Konkursu”.
 4. Na Stronie WWW Konkursu podane zostaną daty rozpoczęcia i zakończenia głosowania oraz wyniki Plebiscytu.
 5. Uczestnikom Plebiscytu będą przyznawane nagrody rzeczowe na warunkach określonych w § IV niniejszego Regulaminu.
 6. Uczestnicy biorąc udział w Plebiscycie podporządkowują się postanowieniom Regulaminu “Gra Roku Graczy” i wyrażają zgodę na jego treść.
 7. Kwestie nieuregulowane w Regulaminie “Gra Roku Graczy” rozstrzyga Regulamin konkursu “Planszowa Gra Roku”.
 8. W Plebiscycie biorą udział gry, które znalazły się w pierwszym etapie Konkursu “Planszowa Gra Roku 2021”.

§ II. Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnikami Plebiscytu są osoby, które w przeznaczonym na głosowanie czasie wypełnią formularz dostępny na Stronie WWW Konkursu.
 2. Przed wzięciem udziału w Plebiscycie Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem “Gra Roku Graczy”.
 3. Do wzięcia udziału w głosowaniu uprawniona jest każda osoba z wyłączeniem członków Kapituły Konkursu, Kapituły “Gra dla Dzieci” Konkursu oraz Komitetu Organizacyjnego Konkursu.
 4. Warunkiem wzięcia udziału w Plebiscycie jest podanie przez Uczestnika imienia, nazwiska i adresu e-mail oraz wyrażenie zgody na przechowanie tych danych przez Organizatora do momentu zakończenia Konkursu “Planszowa Gra Roku 2021”.
 5. Na podany przez Uczestnika adres e-mail zostanie wysłana wiadomość zwrotna wraz z linkiem, którego kliknięcie stanowić będzie potwierdzenie oddania głosu.
 6. Potwierdzenie oddania głosu musi nastąpić do momentu zakończenia głosowania, a głosy niepotwierdzone będą traktowane jako nieoddane.
 7. Organizator nie bierze odpowiedzialności za błędy wynikające z błędnego podania przez Uczestnika adresu e-mail (“literówki”), błędy techniczne związane z działaniem serwera pocztowego Uczestnika oraz działanie programu pocztowego Uczestnika, w tym ewentualne traktowanie wiadomości zwrotnej z linkiem potwierdzającym oddanie głosu jako spam.
 8. Z chwilą zakończenia głosowania wszystkie głosy niepotwierdzone zostaną usunięte.
 9. Uczestnik może oddać jeden głos.
 10. Oddanie głosu przez uczestnika polega na wypełnieniu karty do głosowania, czyli uszeregowaniu dowolnej liczby gier spośród zgłoszonych do Konkursu w kolejności preferencji zaczynając od najwyżej ocenianej.

§ III. Wyłonienie laureata nagrody w kategorii “Gra Roku Graczy”

 1. Wyłonienie laureata nagrody w kategorii “Gra Roku Graczy” odbywa się tzw. systemem IRV (instant-runoff voting), to znaczy:
  • najpierw głosy zostają policzone według pierwszego miejsca na kartach do głosowania;
  • gra, która w pierwszym liczeniu otrzymała najmniej głosów, zostaje wyeliminowana, a głosy zostają ponownie policzone po uwzględnieniu przesunięć na poszczególnych listach preferencji poszczególnych Uczestników wynikających z usunięcia z nich wyeliminowanej gry;
  • eliminowanie kolejnych gier następuje do momentu uzyskania przez którąś z gier większości głosów;
  • w przypadku remisu w którymkolwiek momencie, sprawdzane jest która z gier pierwotnie osiągnęła większą liczbę pierwszych miejsc na kartach do głosowania (została wybrana przez większą liczbę Uczestników jako najlepsza gra w danej kategorii). Jeśli gry osiągnęły taką samą liczbę pierwszych pozycji na pierwotnych listach preferencji, to o kolejności rozstrzyga liczba drugich pozycji na pierwotnych listach preferencji, następnie liczba trzecich, czwartych, itd. W przypadku dalszej niemożliwości rozstrzygnięcia głosowania (taka sama liczba wszystkich pozycji na wszystkich listach preferencji) o pozostawieniu remisu bądź jego rozstrzygnięciu decyduje Komitet Organizacyjny.
 2. Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo wyeliminowania głosów, które zostały oddane łamiąc postanowienia Regulaminu “Gra Roku Graczy”.
 3. Poza laureatem nagrody w kategorii “Gra Roku Graczy” ogłoszeniu podlegają też gry, które w głosowaniu zajęły miejsca od 2. do 5, zwane dalej Wyróżnieniami.

§ IV. Wyłonienie nagrodzonych Uczestników

 1. Udział w konkursie dla Uczestników jest opcjonalny.
 2. Osoby nagrodzone zostaną wyłonione przez Komitet Organizacyjny spośród Uczestników, którzy oddadzą głos i najbardziej trafnie odpowiedzą na pytanie konkursowe.
 3. Uczestnik, którego głos został wyeliminowany z powodu złamania postanowień niniejszego Regulaminu, zostaje również wyeliminowany z konkursu dla Uczestników.
 4. Kryteriami wyboru nagrodzonych będzie trafność odpowiedzi na pytanie konkursowe. Jeżeli dwóch lub więcej Uczestników udzieli takiej samej odpowiedzi, decydować będzie czas ich udzielenia.
 5. Organizator ogłosi publicznie imiona i nazwiska osób nagrodzonych.
 6. Wyklucza się możliwość zamiany nagrody rzeczowej na ekwiwalent pieniężny lub na inną nagrodę rzeczową.
 7. Nagrodzone osoby otrzymają na podany adres e-mail (§ II, pkt. 4) powiadomienie od Organizatora w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu “Planszowa Gra Roku”.
 8. Nagrodzona osoba ma 7 dni, liczonych od dnia wysłania maila przez Organizatora, na podanie imienia i nazwiska oraz danych adresowych na terenie Polski celem przesłania nagrody rzeczowej.
 9. W przypadku niewykonania działań opisanych w § IV, pkt. 8. lub rezygnacji z nagrody, prawo do uzyskania nagrody przechodzi na następnego Uczestnika, który udzielił najbardziej trafnej odpowiedzi na pytanie konkursowe. Jeżeli ten uczestnik również nie wykona działań opisanych w § IV, pkt. 8. lub zrezygnuje z nagrody, nagroda ta przechodzi do dyspozycji Organizatora.

§ V. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO”, jest HEX Studio Marcin Krupiński z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, przy ul. Poniatowskiego 59A/1 .
 2. Dane osobowe Uczestników Plebiscytu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Plebiscytu oraz konkursu dla Uczestników. Imiona i nazwiska nagrodzonych Uczestników zostaną opublikowane. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tej sytuacji jest udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust.1 lit. f RODO).
 3. Dane osobowe Uczestników nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 4. Dane będą przetwarzane do momentu zakończenia Konkursu “Planszowa Gra Roku 2021”.
 5. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez podany kontakt do Administratora.
 6. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.