Regulamin Konkursu
One More Game 2024

 1. Postanowienia Ogólne
  1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin) określa zasady konkursu organizowanego pod nazwą „Konkurs Planszowej Gry Roku”, zwany w treści Regulaminu Konkursem.
  2. Organizatorem Konkursu jest Komitet Organizacyjny konkursu Planszowa Gra Roku.
  3. Fundatorami nagród w Konkursie jest Festiwal One More Game.
  4. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
  5. Konkurs jest przeprowadzany na fanpage’u Planszowej Gry Roku na facebooku oraz profilu Instagramowym Planszowej Gry Roku.
  6. Ogłoszenie wyników Konkursu odbywa się przez kanały medialne Planszowej Gry Roku (strona WWW/media społecznościowe).
  7. Organizator Konkursu zapewnia, że organizowany Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną ani grą, której wynik zależy od przypadku.
  8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują Organizatorzy.
 2. Uczestnicy Konkursu
  1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełne lub ograniczone zdolności do czynności prawnych (małoletni powyżej 13. roku życia)
  2. Uczestnik oświadcza, że:
   1. Zapoznał się z treścią Regulaminu, przy czym w przypadku osób o ograniczonej zdolności do czynności prawnych z zasadami Konkursu i treścią Regulaminu musi zapoznać się także rodzic (opiekun prawny);
   2. Wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje, przy czym w przypadku osób o ograniczonej zdolności do czynności prawnych na ich udział podopiecznego musi wyrazić zgodę opiekun prawny.
   3. Zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu.
   4. Wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie.
   5. Posiada miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć członkowie Komitetu Organizacyjnego.
 3. Zasady Konkursu
  1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest udzielenie odpowiedzi, pod postem konkursowym, na pytanie konkursowe podane w poście.
  2. Termin nadsyłania zgłoszeń mija o północy w niedzielę 31 marca 2024 roku.
  3. Każdy Uczestnik Konkursu może umieścić tylko jedno zgłoszenie.
 4. Warunki uczestnictwa w konkursie i odbioru Nagrody w Konkursie.
  1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny, wymaga odpowiedzi w komentarzu pod postem konkursowym.
  2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie jak największej ilości zadań opisanych w III punkcie Regulaminu.
  3. Oceniana jest kreatywność.
  4. Nagrodami w Konkursie są cztery bilety wstępu na Festiwal One More Game we Wrocławiu, który odbywa się w dniach 6-7 kwietnia 2024 roku.
  5. O przyznaniu Nagrody decyduje Organizator w drodze analizy i oceny odpowiedzi konkursowych pod kątem ich kreatywności.
  6. Nagrody zostaną przesłane e-mailem na adresy podane przez zwycięzców. 
 5. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni 2 kwietnia na mediach społecznościowych Organizatora. Dodatkowo zwycięzcy otrzymają prywatne wiadomości z prośbą o podanie adresu e-mail, wymaganego do przesłania nagrody.
 6. Przyznana w Konkursie nagroda zostanie wysłana Uczestnikowi po podaniu adresu e-mail. W przypadku braku odpowiedzi przez 48h, Nagroda przepada.
 7. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na pieniądze, ani na inne rzeczy.
 8. Zakres odpowiedzialności Organizatora
  1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne lub nie można nawiązać z Uczestnikiem kontaktu.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem, w szczególności uczestników, którzy:
   • Zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej).
   • Ingerują w mechanizm działania Konkursu.
   • Uniemożliwiają innym udział w konkursie.
  3. Przetwarzanie danych osobowych
   1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
   2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
   3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagane jest podanie danych korespondencyjnych i komunikacyjnych.
   4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.
  4. Prawa Autorskie
   1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej.
   2. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie.
  5. Postanowienia końcowe
   1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
   2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.