Regulamin Konkursu Planszowej Gry Roku podczas BookGame 2024

 1. Postanowienia Ogólne
  1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin) określa zasady konkursu organizowanego pod nazwą „Konkurs Planszowej Gry Roku”, zwany w treści Regulaminu Konkursem.
  2. Organizatorem Konkursu jest Komitet Organizacyjny konkursu Planszowa Gra Roku.
  3. Fundatorami nagród w Konkursie są: wydawnictwo Rebel (gra Turbo), wydawnictwo Lucky Duck Games (gra Akropolis), wydawnictwo Pink Frog (gra Gluty).
  4. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
  5. Konkurs jest przeprowadzany podczas wydarzenia (konwentu) w którym uczestniczą członkowie Komitetu Organizacyjnego.
  6. Ogłoszenie wyników Konkursu odbywa się przez kanały medialne Planszowej Gry Roku (strona WWW/media społecznościowe).
  7. Organizator Konkursu zapewnia, że organizowany Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną ani grą, której wynik zależy od przypadku.
  8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują Organizatorzy.
 2. Uczestnicy Konkursu
  1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełne lub ograniczone zdolności do czynności prawnych (małoletni powyżej 13. roku życia)
  2. Uczestnik oświadcza, że:
   1. Zapoznał się z treścią Regulaminu, przy czym w przypadku osób o ograniczonej zdolności do czynności prawnych z zasadami Konkursu i treścią Regulaminu musi zapoznać się także rodzic (opiekun prawny);
   2. Wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje, przy czym w przypadku osób o ograniczonej zdolności do czynności prawnych na ich udział podopiecznego musi wyrazić zgodę opiekun prawny.
   3. Zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu.
   4. Wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie.
   5. Posiada miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.
 3. Zasady Konkursu
  1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest: udzielenie odpowiedzi na pytania konkursowe udostępnione na arkuszach znajdujących się na terenie wydarzenia. Odpowiedź udzielana jest za pomocą internetowego formularza. Adres internetowy formularza znajduje się na arkuszach z pytaniami konkursowymi.
  2. Każdy Uczestnik Konkursu może umieścić tylko jedno zgłoszenie.
 4. Warunki uczestnictwa w konkursie i odbioru Nagrody w Konkursie.
  1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny, wymaga wypełnienia internetowego formularza i udziału w wydarzeniu.
  2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie jak największej ilości zadań opisanych w III punkcie Regulaminu.
  3. Za wykonanie poszczególnych zadań przyznawane są punkty w ilości opisanej w internetowym formularzu.
  4. Uczestnik konkursu z największą ilością punktów zostanie poinformowany o zwycięstwie, za pomocą środków komunikacji, które wskazał internetowym formularzu. Zwycięzca konkursu wybiera jedną z gier, jakie są w puli nagród w punkcie 4.6 Regulaminu. W przypadku remisu, o zwycięstwie decyduje kolejność zgłoszenia internetowego formularza. Wcześniejsze zgłoszenie wygrywa. W przypadku braku nawiązania kontaktu ze zwycięzcą konkursu w ciągu pięciu dni od wysłania mu informacji, zostaje on zdyskwalifikowany, a nagroda przechodzi na kolejnego uczestnika konkursu spełniającego wyżej opisane kryteria zwycięstwa.
  5. Po przyznaniu pierwszej nagrody, zostaje wyłoniony kolejny zwycięzca wg procedury opisanej w pkt 4.4 regulaminu. Kolejny zwycięzca wybiera grę z pozostałej puli nagród i dotyczą go wszystkie wskazania opisane w pkt 4.4 regulaminu. Wyłanianie zwycięzców konkursu powtarza się do wyczerpania puli nagród.
  6. Nagrodami w Konkursie są gry planszowe Turbo, Akropolis i Gluty.
  7. O przyznaniu Nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności zadań konkursowych przez Uczestników Konkursu.
  8. Nagrody zostaną przesłane pocztą. Warunkiem odebrania przez nagrodzonego Uczestnika nagrody jest udostępnienie w formularzu danych dotyczących przesyłki, imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu mailowego, numeru paczkomatu, z którego zwycięzca może odebrać przesyłkę z wygraną i innych danych wymaganych w formularzu.
 5. Brak podania lub wprowadzenie niepoprawnych danych uniemożliwia wysłanie nagrody przez Organizatora i dyskwalifikuje uczestnika konkursu. Nagroda przyznawana jest kolejnemu uczestnikowi wyłonionemu wg procedury opisanej w pkt 4.4
 6. Przyznana w Konkursie nagroda zostanie wysłana Uczestnikowi jak najszybciej, na koszt organizatora konkursu lub fundatora nagrody na terenie Polski.
 7. Organizator konkursu zobowiązuje się przekazać dane adresowe zwycięzcy do fundatora, w przypadku, gdy fundator będzie wysyłał nagrodę. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za proces wysyłki nagrody przez fundatora.
 8. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na pieniądze, ani na inne rzeczy.
 9. Zakres odpowiedzialności Organizatora
  1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne lub nie można nawiązać z Uczestnikiem kontaktu.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem, w szczególności uczestników, którzy:
   • Zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej).
   • Ingerują w mechanizm działania Konkursu.
   • Niszczą elementy konkursowe. Uniemożliwiają innym udział w konkursie.
  3. Przetwarzanie danych osobowych
   1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
   2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
   3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagane jest podanie danych korespondencyjnych i komunikacyjnych.
   4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.
  4. Prawa Autorskie
   1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej.
   2. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie.
  5. Postanowienia końcowe
   1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
   2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.